ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายละเอียดงานบริการ รปภ. article

 

รายละเอียดงานบริการรักษาความปลอดภัย บริษัท ซีฮ็อคบิลดิ้งเมนเทนแนนซ์ จำกัด

          บริษัท ซีฮ็อคบิลดิ้งเมนเทนแนนซ์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 175 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110

          บริษัทฯ ดำเนินกิจการให้บริการด้านต่างๆ คือ บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ให้แก่ บริษัท ห้างร้าน สำนักงาน โรงงาน โรงแรม โรงเรียน และสถานที่ต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ  มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ผ่านมาคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี พร้อมที่จะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี      รายละเอียดต่างๆ  ดังต่อไปนี้

                ความมุ่งหมายของการรักษาความปลอดภัย  คือ มาตรการที่กำหนดขึ้นเพื่อพิทักษ์รักษาให้ความปลอดภัยแก่ ที่สงวน อาคารและสถานที่ต่างๆ ตลอดจนวัตถุ อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่และเอกสารในอาคารสถานที่ดังกล่าว ให้พ้นจากการโจรกรรมการก่อวินาศกรรมหรือเหตุอื่นใดอันอาจทำให้เสียสมรรถภาพในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ

                คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย  บุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานรักษา  ความปลอดภัยของบริษัทฯ  นั้น  จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

™  มีสัญชาติไทย อายุ 22-40 ปี

™  สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

™  เป็นผู้เคยรับราชการทหาร ตำรวจ หรือผ่านงานด้านรักษาความปลอดภัยมาก่อน

™  ไม่เคยต้องโทษในคดีใดๆ มาก่อน

™  มีความรู้ระดับชั้นประถมปีที่ 4 ขึ้นไป

™  เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

™  มีผู้ค้ำประกันการทำงาน วงเงิน 50,000 บาท ขึ้นไป

™  ต้องเป็นผู้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

เครื่องแบบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบ    พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทจะต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยแต่งกายตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ คือ  เสื้อสีฟ้า กางเกงสีกรมท่า มีป้ายชื่อบริษัทฯ ที่หน้าอกซ้าย  โดยมีอักษรว่า  SEAHAWK  ผูกเนคไท  สีกรมท่า  สายนกหวีดสีกรมท่า   หมวกทรงหม้อตาลสีกรมท่า  เข็มขัดหนังสีดำ  รองเท้าหนังสีดำ มีไฟฉาย เชือก นกหวีด กุญแจมือ และกระบอง

™  จำนวนช่องทางเข้า / ออก

™  จุดอ่อนของอาคารสถานที่ต่างๆ

™  จำนวนบริเวณเขตหวงห้าม

™  จำนวนยานพาหนะที่ผ่านเข้า / ออก

™  จำนวนพนักงานในหน่วยงานนั้นๆ

การควบคุมบุคคล  บริษัทฯ  มีมาตรการในการควบคุมดูแล  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับอาคารสถานที่ ดังนี้

™  จัดให้มีบัตรผ่านสำหรับบุคคลภายใน เพื่อให้แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าไปในพื้นที่ ที่มีการรักษาความปลอดภัย

™  จัดให้มีการบันทึกหลักฐานสำหรับบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อหรือเยี่ยมเยียน ตลอดจนช่างก่อสร้าง หรือซ่อมแซม โดยมีรายละเอียด คือ วันและเวลาที่ผ่านเข้า / ออก ชื่อ สัญชาติ ตำบลที่อยู่  ชื่อสถานที่ทำงาน และหน่วยงานของผู้รับการติดต่อหรือเยี่ยมเยือน เหตุผลที่มาติดต่อและเวลาที่กลับออกไป

™  จัดให้มีที่พักคอยของผู้มาติดต่อหรือเยี่ยมเยียนไว้เป็นพิเศษต่างหาก ไม่ควรอนุญาตให้ผู้มาเยี่ยมเยียนเข้าไปยังที่ทำงาน นอกจากบุคคลที่มาติดต่อโดยแท้จริง ส่วนคนขับรถของผู้มา ติดต่อหรือเยี่ยมเยือนหรือผู้โดยสารที่มาด้วย ให้รออยู่ที่บริเวณลานจอดรถ หรือสวนที่ที่จัดไว้อย่างเหมาะสม

 

การควบคุมยานพาหนะ      บริษัทฯ  มีมาตรการในการควบคุมยานพาหนะเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งจะมีการทำบันทึกหลักฐานการผ่านเข้า/ออก ของยานพาหนะ ดังนี้

™   วันและเวลาที่ยานพาหนะผ่านเข้า

™  ชื่อคนขับและชื่อผู้โดยสาร

™  เลขทะเบียนยานพาหนะ

™  ลักษณะและจำนวนสิ่งของที่บรรทุกบนยานพาหนะที่นำเข้า /ออก

™  วัตถุประสงค์และสถานที่ที่ยานพาหนะจะเข้าไป

™  วันและเวลาที่ยานพาหนะออก

™  อื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างแจ้งมา

 

 

 

การป้องกันอัคคีภัย    บริษัทฯ   ได้อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมให้เกิดความรู้ความชำนาญในการดับเพลิงขั้นต้น  โดยฝึกอบรมให้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ  ดังนี้

™  ประเภทของไฟ

™  เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง

™  การติดต่อสื่อสาร การคมนาคม แผนผังอาคารและบริเวณโดยรอบ

™  ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานดับเพลิง

การติดต่อสื่อสาร     นอกจากจะใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารแล้ว   บริษัทฯ   ของเราได้ใช้โทรศัพท์มือถือ และวิทยุสื่อสารครบทุกคน  โดยพนักงาน รปภ. สามารถติดต่อ รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชา และสายตรวจทราบ  ตลอด  24  ชั่วโมง

   

                การบังคับบัญชา   บริษัทฯ ได้กำหนดสายการบังคับบัญชาไว้ดังนี้

™  กรณีพนักงานผลัดละ 3 นายขึ้นไป  จัดให้มีหัวหน้าผลัดควบคุมงาน 1 นาย

™  กรณีพนักงานตั้งแต่ 12 นายขึ้นไป จัดให้มีหัวหน้าหน่วยงานเพิ่มขึ้น 1 นาย

การติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทฯ  ได้จัดให้มีข้าราชการตำรวจที่ทำงานนอกเวลามาคอยตรวจสอบความเรียบร้อย และมีสายตรวจประจำปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

การบริหารงาน    บริษัทฯ   มีฝ่ายบุคคล   ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานการติดตามเอกสารประกอบการสมัครงาน โดยเฉพาะสัญญาค้ำประกันการทำงานและบุคคลค้ำประกันการติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน งานสวัสดิการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และฝ่ายบัญชี ดำเนินการเรื่องการประสานงานเรื่องการเงินของบริษัทฯ

 

                การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย   ก่อนส่งออกไปปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

                ภาคทฤษฎี

™  การปกครองบังคับบัญชา

™  อำนาจหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

™  การประชาสัมพันธ์และมารยาทสังคม

™  ข้อห้ามและวินัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

™  การรายงานและการแจ้งเหตุ

™  การจับกุม การตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ

™  กฎหมายที่พนักงานรักษาความปลอดภัยควรรู้

™  การรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น เกี่ยวกับบุคคล เอกสาร และสถานที่

  

ภาคปฏิบัติ

™  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การทำความเคารพ

™  การออกกำลังกาย และกายบริหาร

™  การต่อสู้ป้องกันตัว การใช้อาวุธ

™  การจัดการจราจร และที่จอดรถ

™  การปฏิบัติช่องทางเข้า /ออก

™  การรับ / ส่งหน้าที่

™  การใช้และการรับโทรศัพท์

™  การจับกุมและการตรวจค้น

™  การป้องกันอัคคีภัย

การลงโทษพนักงาน   บริษัทฯ  มีการพิจารณาลงโทษพนักงานตามความผิดที่กระทำดังนี้     ว่ากล่าวตักเตือน  ตัดเงินเดือน  สั่งพักงาน และเลิกจ้าง

                การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่เกิดความเสียหาย สูญหาย อันเกิดจากการโจรกรรมของบุคคลภายนอก หรือภายในเนื่องจากความประมาทเลินเล่อ ของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มิได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่กำหนด บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามราคาที่เป็นจริงของราคาตลาดของทรัพย์สินที่สูญหายนั้นภายใน 30 วัน ( หลังจากได้ทำการตรวจสอบร่วมกันเสร็จสิ้น ) วงเงินรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายจะพิจารณาตามอัตราว่าจ้าง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น เกิดจากภัยธรรมชาติ การจราจล การปล้น เป็นต้น

                อัตราค่าบริการ  อัตราค่าบริการนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงาน   และมูลค่าของทรัพย์สินที่ต้องรับผิดชอบ 

                การกำหนดจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ  จะพิจารณากำหนดจำนวนพนักงาน รักษาความปลอดภัย  จากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

™  ลักษณะของงานและทรัพย์สินที่พึงได้รับการพิทักษ์รักษา
Guard and Security Service

บริการรักษาความปลอดภัย article
สมัครงานร่วมงานกับเรา article
ส่วนหนึ่งของผลงานdot
รู้จักเรา
dot
bulletประวัติความเป็นมาของบริษัท
dot
Company Menu
dot
bulletงานด้านวิศวกรรม
bulletงานด้านการรักษาความปลอดภัย
bulletSite Reference (ผลงาน)
bulletแผนที่ และที่อยู่ของบริษัท
bulletติดต่อแผนกบัญชี - วางบิล
bulletติดต่อเรา (Contact us)
dot
เปิดรับสมัครพนักงาน
dot
bulletรับสมัครงาน
dot
Services
dot
bulletซ่อมบำรุง งานระบบ
bulletM&E Maintenance
bulletรักษาความปลอดภัย (รปภ)
bulletSecurity Guard
bulletออกแบบงานระบบ M&E
bulletHV-LV Maintenance
bulletThermal Scan
bulletติดตั้ง ซ่อม เครื่องปรับอากาศ
bulletควบคุมงานติดตั้งงานระบบ
bulletรับเหมาติดตั้งงานระบบ
dot
Products
dot
bulletเครื่องปรับอากาศ
bulletท่อน้ำ PP-R
bulletเคมีปรับสภาพน้ำหล่อเย็น
bulletกล้องวงจรปิด Panasonic
dot
ลิ้งค์ของบริษัทในกลุ่ม
dot
bulletOcean Marina Yacht Club
bulletBandara Resort Koh Samui
bulletBandara Suite Silom Bkk
bulletOcean Property
bulletAsara Villas Suite HuaHin
bulletOcean Glass Public
bulletSt.Stephen's Inter. School
bulletPortofino Condominium
bulletO Two Hip Condominium
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Good Man Good Qualities Good Services